Rekrutacja

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele i uczniowie z ośmiu Szkół Podstawowych objętych wsparciem. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne formy wsparcia określa Regulamin Projektu. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie wymaganych Regulaminem Projektu dokumentów rekrutacyjnych.

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu SKK
Zał. 1 ankieta danych instytucji – szkoła
Zał. 2 formularz zgłoszeniowy – nauczyciel
Zał. 3 deklaracja uczestnictwa – nauczyciel
Zał. 4 zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela
Zał. 5 oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – nauczyciel
Zał. 6 formularz zgłoszeniowy – uczeń
Zał. 7 deklaracja uczestnictwa ucznia – zgoda opiekuna prawnego
Zał. 8 oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – uczeń
Zał. 9 zgoda na wykorzystanie wizerunku – nauczyciel
Zał. 10 zgoda na wykorzystanie wizerunku – uczeń